جستجو
RESEARCH & DEVELOPMENT
SOFTWARE SERVICES

تحقیق و توسعه R&D

دپارتمان تحقيق و توسعه (R&D)

گروه توسعۀ سرمایهگذاری انتخاب، در سال ۱۳۸۰ و با هدف تحقیق و توسعه فنی و فناورانه محصوالت تولیدی در مجموعۀ لوازم خانگی شروع به فعالیت کرد. این دپارتمان بهمنزلۀ قلب تپندۀ سرمایهگذاریهای ما و شریان اصلی چرخۀ ارزشهای مبتنی بر تولید ما محسوب میشود.فعالیت اصلی این مرکز در چارچوب »توسعۀ محصول« بر مبنای پنج الیۀ اصلی تعریف شده است.

الیۀ اول توجه به زمان توسعه برای کاهش هزینههای زمانی یک فعالیت فناورانه است تا تولیدات این مجموعه در زمان مناسب در کنار رقبای خود، امکان حضور و مقایسه داشته باشند. الیۀ دوم، مهندسی قیمت نهایی با تکیه بر فناوریهای جدید است تا محصول نهایی با کاهش هزینههای ساختاری سنتی و استفاده از فناوریهای روز بتواند توان رقابتی مناسبی را بهدست آورد. توجه به هزینههای توسعه الیۀ سوم است تا با حذف یا بازنگری در فرایندهای تولید تا مشتری، هزینههای سرمایهگذاری را به مرور کاهش دهد و ارزش آن را افزایش دهد. الیۀ آخر و یا پنجم تجمیع دستاوردهای الیههای دیگر و افزایش توانایی توسعۀ آنهاست که از طریق جذب استعدادها و افراد متخصص تعریف میشود.

Advance Technology

Unique Design

خالقیت و نوآوری نیروی کار ایرانی

این دپارتمان، در بدو شروع فعالیت خود، به صورت License Under( تحت نظارت یک شرکت مادر( کار خود را آغاز کرد؛ ولی رفتهرفته با جذب و حضور کارشناسان، مهندسان، طراحان توانمند و خالق در مجموعه و سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط ما در همکاریهای بینالمللی، این بخش ارتقا پیدا کرد و پس از گذر از سطوح Modification و Benchmark از نظر درجۀ فعالیت، هم اکنون در مرحلۀ innovation( نوآوری( قرار دارد.

در حال حاضر این مرکز با ایجاد شبکۀ جمعآوری و توسعۀ دانش در ایران، برای ارتقای سطح فعالیتهای تحقیقی و توسعۀ شبکههای دانش، راهاندازی دفاتر بینالمللی را نیز از سال ۱۳۹۳ شروع کرد و امروزه مرکزی بینالمللی برای فعالیتهای نوآورانه در لوازم خانگی محسوب میشود.

Product Development
Unique Design

Afer Sales Services

Research & Development

تحقیق و توسعه

بیشتر بخوانید...>

Labrator

آزمایشگاه

بیشتر بخوانید...>

After Sales Services

خدمات پس از فروش

بیشتر بخوانید...>