جستجو
OUR EMPLOYERS
ECONOMIC PERFORMANCE AND VALUES

کارکنان ما

بیش از چندین هزار نفر از افراد پرشور و متعهد، هر روز رویای تولید و توزیع محصولات و خدمات با کیفیت ایرانی و ایفای نقش در جهت تعالی جامعه انسانی را در سراسر جهان تحقق می بخشند. این چیزی است که چگونگی ساخت ارزشهای پایدار ما را نشان می دهد؛ و ما برای حفظ آن، هر روز بهترین هایمان را توسعه می دهیم.

باور داریم برای آنچه باید بدست آوریم

هرگز نباید متوقف شویم...

در انتخاب، همه کارکنان چهار ارزش بزرگ را به اشتراک می گذارند. آنها ریشه های فرهنگ سازمانی ما را شکل می دهند. اعتماد، اشتیاق به پیروزی، آزادی عمل و بودن برای یکدیگر؛ ما متقاعد شده ایم که تنها بر یک بستر شکل گرفته از این ارزشها، تولیدات، خدمات و راه حلهای خودمان را ارائه دهیم.

WE KEEPS GOING AND

...GOING AND GOING

انتخاب، همه کارکنان را تشویق می کند تا همواره در مسیر تکامل توانمندی های خود، در حرکت باشند. برای انجام این کار، ما یک فرهنگ مبتنی بر اعتقاد به اهداف متعالی را حفظ کرده ایم و آزادی عمل را برای توسعه مسئولیتهای شخص در سطح سازمان و جامعه فراهم می کنیم. در انتخاب، اکوسیستم کار با احترام متقابل مشخص می شود. چرا که از ابتدا به کارکنان خود اعتماد کرده ایم. در هر سطحی، ما کارکنان خود را تشویق می کنیم تا در یک نظام سازماندهی شده، مسئولیت فعالیتهای خود را بر عهده گیرند. این چیزی است که باعث ایجاد فضای تنفس فرهنگی، رشد و توانمندی آنها و توسعه یافتگی ما شده است.