جستجو

صرفۀ اقتصادی بالای استفاده از EPS ،به عنوان مادۀ اولیه، باعث استقبال عمومی در بسیاری از صنایع بسته بندی، سبکسازی و تولید لوازم خانگی و صنعتی شده است و تقاضای بازار برای این رزین به علت پیشرفت های انجامشده در صنایع گوناگونی، مانند لوازم Tech-Hi رایانه، لوازم خانگی، ساختمان سازی و مدیریت شهری، هر ساله در حال افزایش است و بازارهای صادراتی این محصول در سراسر جهان با رشد فزاینده ای روبه روست.

این مسیری قدرتمند است

ما در سال 1392 در رویکردی آیندهنگرانه، تصمیم گرفتیم این مادۀ حیاتی در کالس جهانی را برای تأمین زنجیرۀ داخلی خود تهیه کنیم و با توجه به آنکه تمامی هلدینگهای تابعه نیز نیازمند استفادۀ مداوم از این محصول هستند، با دنبالکردن استراتژی صادرات و تأمین کامل نیازهای داخلی، با تکیه بر دانش بین المللی خود، سرمایهگذاری عظیمی را در این بخش متمرکز کردیم.

ما با درک این مسئله و با تأمین مواد اولیه در کالسهای سفارشی شده و مورد نیاز بازارهای جهانی، فعالیتهای توسعهای در حوزۀ نفت و گاز و پتروشیمی را آغاز کردیم. این فعالیت به ما این امکان را میدهد که زنجیرۀ تأمین مواد خود را به صورت 100درصد در کنترل خود قرار دهیم و سطح تولیدات را در یک کالس جهانی حفظ کنیم.

PETROCHEMICAL

COMPLEX

EPS Production

صرفۀ اقتصادی بالای استفاده از EPS ،به عنوان مادۀ اولیه، باعث استقبال عمومی در بسیاری از صنایع بسته بندی، سبکسازی و تولید لوازم خانگی و صنعتی شده است و تقاضای بازار برای این رزین به علت پیشرفت های انجامشده در صنایع گوناگونی، مانند لوازم Tech-Hi رایانه، لوازم خانگی، ساختمان سازی و مدیریت شهری، هر ساله در حال افزایش است و بازارهای صادراتی این محصول در سراسر جهان با رشد فزایندهای روبه روست.

حفاظت از محیط زیست را از خودمان آغاز کنیم.

ظرفیت در نظر گرفته شده در سال 1398 ،تولید بیش از 300هزار تن از این محصول در سال است که ظرفیت اشتغال مستقیم در این مجموعه را به 400 نفر میرساند و باعث اشتغالزایی 1210 نفر نیز به صورت غیرمستقیم خواهد شد. مسئولیت توسعه و تداوم کیفیت بر عهدۀ آزمایشگاه این سایت است که یکی از مجهزترین آزمایشگاههای فعلی جهان در تحقیق و آزمایش محسوب میشود.

محصوالت تولیدی این مجتمع با برند تجاری اسنوا )SNOWA ،) با هدف دستیابی و تأمین با کیفیتترین پلیاستایرن انبساطی، در مساحتی حدود 580هزار مترمربع در سال 1396 ،با حضور رئیس جمهور ایران، افتتاح گردید و موجب شد شکاف عرضه و ُرشود و این کشور را از واردات این مادۀ ضروری برای تقاضا در بازارهای پلیمر ایران پ صنایع بینیاز سازد. با پرشدن این شکاف، ایران به صادرکنندۀ این محصول بدل شد و در حال حاضر، این سایت تولیدی با دریافت گواهینامههای بینالمللی، محصوالت خود را توسط 6 دفتر فروش به 4 قارۀ جهان صادر میکند.

START PROTECTING
.OUR ENVIRONMENT

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>