جستجو
PENTANE AND HEXANE
PRODUCTION PROJECT

سایت تولید پنتان هگزان

این سایت در2هزار مترمربع، از سال 1394 در اولویت های سرمایه گذاری ما قرار گرفت که مسئولیت جداسازی پنتان و تولید آن و همچنین فرمال هگزان مصرفی در صنعت را، برای تکمیل زنجیرۀ تولید به منظور استفاده در سایت های تولیدی پلیاستایرن انبساطی )EPS )و مصارف صنایع دیگر ایران، بر عهده دارد. تأمین خوراک این پتروشیمی از جریان مایع برش سنگین است که این سایت آن را دریافت و استحصال میکند.

سایت تولید EPS با دو خط 60 هزارتنی در دو فاز، سالانه 120هزار تن پلی استایرن انبساطی را با خاصیت ضربه پذیری مناسب و مقاومت مکانیکی خوب در قالب گریدهای Gray تولید خواهد کرد. این محصول بهعلت خواص دیالکتریک و استحکام بالا برای استفاده در سایتهای تولیدی لوازم خانگی، بسته بندی و عایقهای متفاوت از جمله الکتریسیته استفاده میشود که قسمت بیشتر این تولیدات، در راستای صادرات در منطقۀ ویژۀ اقتصادی پارس جنوبی )عسلویه(، برنامه ریزی شده است.

خلاقیت و نوآوری نیروی کار ایرانی

محصول این واحد شامل 20هزار تن هگزان نرمال، 50 هزار تن ترکیبات پنتال ایزو و نرمال و حدود 105هزار تن برش های مختلف بوتان، C5 و C6 +است که عالوه بر تأمین بازارهای داخلی ایران، ظرفیتهای گستردهای برای صادرات دارد. ِ دنیا فعالیت می کند و این سایت بر اساس فناوری های روز یکی از پیشرفته ترین برج های جداسازی جهان را دارد. این برج وظیفۀ جداکردن پنتان پالس از خوراک سنگین و جداسازی ایزوپنتان و نرمال پنتان و هگزان نرمال را برعهده دارد.

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>