جستجو
NATIONAL PRODUCTION
ECONOMIC PERFORMANCE AND VALUES

تولیــد ملی

چیزی است که کاشته ایم و بر آن پافشاری می کنیم.

عملکردهای ما گواه این ادعاست و این وظیفه‌ای مهم و هدفی اخلاقی‌ست که با تولید و توزیع ثروت، جامعه‌ای سالم‌تر نیز داشته باشیم؛ این مبنایی‌ست که بر محوریت آن، بسیاری از کارکنان ما، روز خود را شروع می‌کنند و محصولات و خدمات ما از آن تاثیر می‌گیرد.

ایران فقط یک مرز جغرافیایی نیست.

یک فرهنگ در توسعه اقتصادی است.

WE KEEPS GOING AND

...GOING AND GOING

گروه انتخاب با سرمایه گذاری هدفمند در چهارچوب های اقتصادی و با استفاده از توانمندی های جغرافیایی محل تولید، توانسته آمایش سرزمینی هدفمندی برای چرخه تولیدات خود ایجاد کند؛ چرا که امروزه در جهان، تولید اهمیت خاصی دارد و همه انسان ها به نقش و اهمیت آن واقف اند.

تولید ملی یک شاخص رشد و توسعه یافتگی برای جوامع به حساب می آید و غفلت جدی در نگرش به تولید و بایسته های آن، مسیر بهره برداری از پتانسیل ها را با آسیب های فراوان و مخاطرات مهمی روبه رو می کند. از همین رو تولید، شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور است. تولید ملی میتواند علاوه بر توسعه اقتصادی، باعث توسعه اجتماعی و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه شود، که نقطه ای اساسی برای دستیابی به جامعه ای اخلاق مدار است.

ECONOMIC

PERFORMANCE

AND VALUES

درون مرزهای جغرافیایی، جهانی

بدون مرز از استعدادهایی جوان

بنا بر آن چه که در چشم انداز و ماموریت خود تاکید کرده ایم، مسیر انتخاب، مسیری منطبق با چنین ارزشهایی ست. ما دهها سال است که با تحقیق، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در تولیدات و خدمات ایرانی و هر آن چه که می تواند آنان را بهبود بخشد، ارزش اصلی خود را در تولیدات و خدماتی معنا کرده ایم که می توانند در زنجیرهای بین المللی، جدید، کارآمد و توسعه یافته باشند.

ما بیشترین میزان سرمایه گذاری خود در 10 زمینه را، برای توسعه پایدار «تولید ملی» با محوریت توسعه پایدار ایران انجام داده ایم و در سرمایه گذاری های خود در دیگر کشورها نیز، این مهم را فراموش نکرده ایم؛ به گونه ای که منابع انسانی به کارگرفته شده در دیگر کشورها نیز تابع همین اصل کلیدی ست.