جستجو
Technological
Research & Development

شروع این فعالیتها از تاریخ 1382 به طور رسمی آغاز شد و محور آن بر مبنای تخصص و تحلیل و طراحی قرار گرفت. این مجموعه با توسعۀ فعالیتهای خود برای اولین بار انتقال مفهومی فناوری از خارج و امکان ایجاد و ارتقای سطح فناوریهای بدون نیاز به حضور شرکتها و یا متخصصان خارجی را در ایران پیادهسازی کرد و مأموریت اصلی خود را در تبدیل ایدههای نو به فناوری، از طریق مدیریت طرح و طراحی مفهومی و تحلیل فرایندها، تعریف کرد. بخش تحقیق و توسعۀ این مجموعه با ثبت سه اختراع شامل »بهبود فرایندپذیری پلیاستایرن به همراه افزایش خواص«، »راکتور آزمایشگاهی تحت فشار با هیتر الکتریکی« و درایو مغناطیسی برای راکتور آزمایشگاهی تحت فشار« در نهایت با تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، موفق شد گواهینامۀ »تأیید توانمندی فناورانه را در ایران دریافت کند.

این مسیری قدرتمند است


این مسیری قدرتمند است
همچنین برای تکمیل فرایند اجرایی، این واحد توان ِ کامل مطالعات امکانسنجی، تهیۀ طرحهای توجیهی، ایجاد و راهاندازی، جلب مشارکت حقیقی و حقوقی، خرید و فروش سهامها در بورس، اخذ اعتبارات و تسهیالت، شرکت در مناقصات و مزایدهها، ارائۀ خدمات فنی و نظارت بر این فعالیتها را دارد و اولین لیسانسور ایرانی دارای دانش تولید در گروه محصوالت پلیاستایرن است. این مجموعه در حال حاضر با تهیۀ اسناد )Feed )و بستههای طراحی فرایند )PDP )و اجرا به صورت ECP با روشهای منحصربهفرد، از شاخصترین بازیگران حوزۀ خود محسوب میشود و طراحی و اجرای 17 طرح عظیم را بر عهده گرفته است. این طرحها در حیطۀ پلنتهای پتروشیمی، پاالیشگاههای نفتی، پلنتهای گازی، صنایع شیمیایی و پلیمری، مصالح پلیمری ساختمانی، تانکهای ذخیرۀ محصوالت نفتی، پتروشیمیایی و شیمیایی، خطوط انتقال نفت و گاز و سیستمهای بازیافت گازهای فلر صورت گرفته است.

This is a powerful route

از دیگر فعالیتهای مهم انجامگرفته، طراحی نرمافزارهای ویژه برای محاسبات صنایع پتروشیمی است که میتوانند تحلیلی واقعیتر و بهینهتر را در کالس جهانی ارائه دهند و خطای انسانی در محاسبات را به حداقل برسانند. در مجموع بیش از 17 نرمافزار در این فهرست قرار میگیرد. بخش تحقیق و توسعۀ این مجموعه با ثبت سه اختراع شامل »بهبود فرایندپذیری پلیاستایرن به همراه افزایش خواص«، »راکتور آزمایشگاهی تحت فشار با هیتر الکتریکی« و درایو مغناطیسی برای راکتور آزمایشگاهی تحت فشار« در نهایت با تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، موفق شد گواهینامۀ »تأیید توانمندی فناورانه« را در ایران دریافت کند.

START PROTECTING
.OUR ENVIRONMENT

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>