جستجو
QESHM FORMALIN
PARK PROJECT

پروژه پارک فرمالین قشم

این پروژه با سرمایهگذاری ویژه در مساحتی حدود 150هزار مترمربع با مالکیت کامل ما، در زمرۀ فعالترین طرح پتروشیمی بخش خصوص ایران در منطقۀ آزاد تجاری این کشور فعالیت میکند. این بخش مسئولیت تولید فرمالین، رزینهای آمینه و UFC و پارافرمالدئید را بر عهده دارد تا عالوه بر تأمین نیاز طرحهای سرمایه گذاری شدۀ ما، تأمین بازار داخلی و افزایش ظرفیت صادارت و جلوگیری از خامفروشی را بر عهده بگیرد.

محصوالت این مجتمع میتواند نیازهای مربوط به صنایع فعال در تولید کودهای اوره، پوششهای نئوپان و MDF ،کاشی، کاغذ، پوششهای ضدچروک، آمیزههای پنبه، تولید لمینتهای فشاور قوی و کفپوشها را بهطور کامل در ایران مرتفع کند. فناوری مورد استفاده در این واحد با همکاری شرکت شیمیایی سادپان ایتالیا بهعنوان بزرگترین تولیدکنندۀ فرمالدئید در اروپا، طراحی و پیادهسازی گردید و بر مبنای 8هزار ساعت در سال برنامه ریزی شده است. این سایت ساالنه حدود 100هزار تن انواع محصوالت رزین، چسب مایع اوره پارافرمالدئید، رزین 64 درصد اشباع شده با مالمین و رزین مالمین ـ فرمالدهید را تولید میکند.

Qeshm Petrochemical

Development Complex

از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس

خطوط تولید در این سایت بر مبنای فرایند مدرن کاتالیست متال اکساید با هوای اضافی است تا از طریق اکسیداسیون متانول به همراه جذب متوالی در حضور آب خالص محلول فرمالدهید 36 تا 45 درصد تولید گردد و یا از طریق جذب محلول اوره، اوره ـ فرمالدهید غلیظ تولید شود.

این مجتمع با تولید 270 هزارتن فرمالین به عنوان محصول میانی، 60 هزارتن پارافرمالدهید جامد، 40 هزارتن رزین اوره فرمالدئید و رزین مالمین فرمالدئید طی 18 ماه آینده، وارد چرخۀ تولید خواهد شد و میتواند ظرفیتهای تازهای در صنایع دیگر بهوجود آورد.مشتریان این سایت صنایعی چون آرایشی و بهداشتی، صنعت رنگ و رزین، صنعت فلزات و ریختهگری، صنعت کشاورزی، صنعت پالستیک، صنعت چوب و کاغذ، صنعت داروسازی و صنعت نساجی است.

IRAN
GULF WATER

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>