کنفرانس خبری رییس مجمع کار آفرینان ایران محمد رضا دیانی با اصحاب رسانه