حمل تجهیزات خریداری شده از ایتالیا، جهت نصب در پروژه فرمالین قشم