بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوراز کارخانجات گروه صنعتی انتخاب